Link Grammar - Lietuvių Kalbos Gramatika

A prototype Lithuantian Link Grammar parser is being developed. It does very little at the moment. This page collects some current documentation.

Lietuvių kalbos žodynas vos pradėtas. Įki šiol sukurata tiktai pirma ir antra linksnioutė, pirmoji asmenuotė, ir keleta sudaužytu gramatinių taisyklių.

Morfologija

Morfologia tyrinėjama sų LL junktukų.

LL jungtis (kištukas): sujungia kamiena (liemuo) sų galūnė (fleksija): pvz. primoji linksnioutė:

  piršt.= rakt.= būgn.= : LLPIRMIas+;
  =as.pvv: LLPIRMIas- & <vv-v-kas>;
  =o.pvk:  LLPIRMIas- & <vv-k-ko>;
  =ui.pvn: LLPIRMIas- & <vv-n-kam>;

   +------------T---------------+  
   |    +-LLPIRMIas-+-DVvvp-+  
   |    |      |    |  
 LEFT-WALL piršt.=   =as.pvv skauda 
Panašiai ir antroji linksnioutė, trečioji asmenoutė, ir tt.:
   +------->T------>+      
   |    +<-DV*vp<+---->DG--->+
   |    |    |      |
 LEFT-WALL aš.i skaitau.tevp knygą.avg1 

  LEFT-WALL   hT     >---T-----> dT     skaitau.tevp
  aš.i      dDV*vp   <---DV*vp-< hDV*vp   skaitau.tevp
  skaitau.tevp  hDG    >---DG----> dDG     knygą.avg1

Pastebėkite rodyklės:
   +------------>T------------>+
   |    +<------DV*vp<------+
   |    |    +<----DG<---+
   |    |    |      |
 LEFT-WALL aš.i knygą.avg1 skaitau.tevp 

  LEFT-WALL   hT     >---T-----> dT    skaitau.tevp
  aš.i     dDV*vp   <---DV*vp-< hDV*vp  skaitau.tevp
  knygą.avg1  dDG    <---DG----< hDG    skaitau.tevp

Dabar, su morfologija:
   +--------->T--------->+        
   |    +<---DV*vp<---+------>DG----->+
   |    |   +LLATREt+    +LLANTR+
   |    |   |    |    |   |
 LEFT-WALL aš.i skai.= =tau.tevp knyg.= =ą.avg1 

  LEFT-WALL   hT      >---T-----> dT       =tau.tevp
  aš.i      dDV*vp    <---DV*vp-< hDV*vp     =tau.tevp
  skai.=     LLATREtyti  ----LLATR-- LLATREtyti   =tau.tevp
  =tau.tevp   hDG      >---DG----> dDG       =ą.avg1
  knyg.=     LLANTRIa   ----LLANT-- LLANTRIa    =ą.avg1

Sintakse

Apibrėžta žodžių tvarka: (pavgota iš Algimanto Urbanavičiaus Žodžių tvarka )

Tariniai

Tariniai (vieksmažodžiai) prisijunge prie sienos.

Grynasis tarinys

  +-------T----------+
  |         |
LEFT-WALL Pirštas skauda.

  +------------T----------------+
  |               |
LEFT-WALL Nauja šluota gerai šluoja.
  +-------T-------+--------Xp--------+
  |   +--DV*vp-+-----DG-----+   |
  |   |    |      |   |
LEFT-WALL aš skaitau.tevp knygą.avg1 . 

Suvestinis tarinys

  +-----------T-----------+
  |            |
LEFT-WALL vaikas pradėjo verkti

Daiktavardžiai

DK jungtis == Vardininkas Kas?

DVv == vyriška, DVm == moteriška giminė

DV*v == vienaskaita DV*d == daugiskaita

DV**p == pirmoji DV**a == antroji DV**t == trečioji asmenuotė

pavizdžiui:

  +-----------T----------+       
  |     +---DVvvt---+-----DG-----+
  |     |      |      |
LEFT-WALL Jonas.pvv skaito.tevt knygą.avg1 
Čia, DVvvt reiškia kad: vyriška, vienaskaita, trečioji asmenuotė

Įrgi:

% DK == Kilmininkas Ko?
% DN == Naudininkas Kam?
% DG == Galininkas Ką?
% DI == Įnagininkas Kuo?
% DU == Vietininkas Kur?
% DS == Šauksmininkas O!
Tai pvz:
  +-----------T----------+-----------DG-----------+
  |     +---DVvvt---+      +-----DK----+
  |     |      |      |      |
LEFT-WALL Jonas.pvv skaitė.tkvt brolio.pvk knygą.avg1 

Atidari klausimai

Morphologija -- ar verta toliau skaldyti galūnes į sufiksus+galūnes: pvz.: skaityti: skai- tau tai to tome tom tote čiau tei tė tėme tėm tėte tėt tydavau tydavai tydavo tydavome tydavom tydavote tydavot tysiu tysi tysime tysim tysite tysit tyčiau tytum tytumei tytų tytume tytumėm tytumėme tytute tytumėte tytumėt tyk tyki tykime tykim tykite tykit

Galima irgį būtu suskaldyti:

Čia, .= reiškia yra "null sufiksas", turi gramatine rolė, bet be raidžių. Neaišku ar vienaip ar kitaip geriau...

Link Grammar front page